*Internet Explorer* 11 wordt *niet* meer *ondersteund* door de webshop van Taartenwinkel.nl. We adviseren om gebruik te maken van Edge, Chrome of Firefox.

lgemene voorwaarden Taartenwinkel.nl B.V.

Artikel 1.

Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna
volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij
uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

a. Taartenwinkel.nl: de gebruiker van deze algemene voorwaarden:
Taartenwinkel.nl B.V. gevestigd aan de Hogehilweg 8 te Amsterdam,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer
34275376;

b. klant: de natuurlijke of rechtspersoon die via de website een
bestelling plaatst bij Taartenwinkel.nl;

c. overeenkomst: de overeenkomst tussen Taartenwinkel.nl en de
klant;

d. product: de taart, het gebak en/of een aanverwant product, zoals
gebaksbordje en gebaksbestek, die door Taartenwinkel.nl wordt
geleverd;

e. website: de website www.taartenwinkel.nl;

f. consument: de klant zijnde een natuurlijke persoon die niet handelt
in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf.
Artikel 2. Algemeen

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere
overeenkomst tussen Taartenwinkel.nl en de klant.

2.2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn
slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn
overeengekomen.

2.3. Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene
voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de
overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van
toepassing. Taartenwinkel.nl en de klant zullen dan in overleg treden
teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q.
vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij voor zoveel
mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in
acht worden genomen.

Artikel 3. Aanbiedingen en assortiment

3.1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is
aangegeven. Offertes zijn geldig gedurende 60 dagen.

3.2. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor
toekomstige overeenkomsten.

3.3. Taartenwinkel.nl is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake
is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar mailings, offertes of
op de website. Taartenwinkel.nl is niet gebonden aan een offerte of
aanbieding indien de offerte en/of aanbieding gebaseerd is op een
verkeerde berekening.

3.4. Het assortiment dat op de website wordt aangeboden kan worden
gewijzigd.

Artikel 4. Afbeeldingen en overige gegevens

4.1. Alle afbeeldingen, afmetingen, kleuren, gewichten, etc. van de
aangeboden producten opgenomen op de website gelden slechts bij
benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of
ontbinding zijn.

Artikel 5. Totstandkoming van de overeenkomst

5.1. De overeenkomst komt tot stand nadat de klant: a. de gehele
bestelprocedure via de website heeft doorlopen; of b. het aanbod
en/of de offerte van Taartenwinkel.nl schriftelijk of via de e-mail heeft
aanvaard.

5.2. Nadat de overeenkomst via de website tot stand is gekomen,
stuurt Taartenwinkel.nl de klant via de e-mail een bevestiging dat
Taartenwinkel.nl de bestelling heeft ontvangen. In deze
bevestigingse-mail zijn het bestelnummer en de overige gegevens
van de bestelling van de klant opgenomen.

5.3. De bestelling kan pas via de website geplaatst worden nadat de
klant heeft aangeklikt dat hij akkoord gaat met deze algemene
voorwaarden.

Artikel 6. Prijzen en bezorgkosten

6.1. De vermelde prijzen in offertes zijn exclusief btw, tenzij anders is
aangegeven.

6.2. De vermelde prijzen op de website zijn inclusief btw en exclusief
de bezorgkosten.

6.3. De bezorgkosten worden voordat de klant de bestelling bevestigt
duidelijk via de website aan de klant kenbaar gemaakt.

6.4. De prijzen van de producten en de bezorgkosten kunnen door
Taartenwinkel.nl van tijd tot tijd worden gewijzigd.
Artikel 7. Giftcard en vouchers

7.1. De in dit artikel opgenomen bepalingen zijn van toepassing op
giftcards die worden aangeboden door your giftcard en vouchers die
worden uitgegeven door Taartenwinkel.nl.

7.2. De aard, waarde, duur en/of eventueel toepasselijke overige
specifieke gebruiksvoorwaarden staan op de giftcard of voucher
vermeld.

7.3. De geldigheidstermijn van de giftcard of voucher staat op/bij de
giftcard of voucher vermeld. Na de vervaldatum is de giftcard of
voucher niet meer geldig.

7.4. Giftcards en vouchers kunnen uitsluitend ingewisseld worden
voor producten die door Taartenwinkel.nl worden geleverd.

7.5. De giftcard of de voucher of de restwaarde ervan is niet
inwisselbaar voor geld.

Artikel 8. Betaling

8.1. De klant zijnde een bedrijf kan de via de website bestelde
producten op de volgende wijzen betalen: a. via iDEAL; b. met
creditcard; c. met de giftcard of voucher; d. op factuurbasis.

8.2. Indien levering op rekening geschiedt, dan dient de klant de
factuur te betalen binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders
is overeengekomen.

8.3. Indien de klant niet binnen 14 dagen na de factuurdatum het
factuurbedrag heeft betaald, dan is de klant in verzuim en wordt de
wettelijke handelsrente aan de klant in rekening gebracht. Alle
gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten die
Taartenwinkel.nl maakt om de vordering van de klant te incasseren
komen voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke
incassokosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een
minimum van € 100,-.

8.4. De klant zijnde een consument kan de via de website bestelde
producten op de volgende wijzen betalen: a. via iDEAL; b. met
creditcard; c. met de giftcard of voucher; d. via Buckaroo betaal
garant.

8.5. Bij het betalen op een van de in artikel 8.4 genoemde wijzen
gelden de voorwaarden van de betreffende aanbieder van het
betaalproduct.

8.6. Taartenwinkel.nl heeft passende veiligheidsmaatregelen
genomen om de elektronische betaling veilig te laten verlopen.
Artikel 9. Levering

9.1. Indien een besteld product onverhoopt niet geleverd kan worden,
dan zal Taartenwinkel.nl zo spoedig mogelijk contact opnemen met de
klant. In een dergelijk geval kan de klant ervoor kiezen om een
vervangend product af te nemen of om de overeenkomst te
ontbinden.

9.2. De levertijden en de daarbij behorende tarieven staan duidelijk op
de website vermeld.

9.3. Indien het product voor 16:30 uur besteld is, dan kan het product
de volgende dag geleverd worden, tenzij anders is aangegeven.

9.4. Standaard wordt de bestelling geleverd tussen 9:00 en 13:00 uur
op de door de klant gekozen datum.

9.5. De door Taartenwinkel.nl opgegeven leverdatum is slechts
indicatief.

9.6. De bestelling wordt niet op zondagen en algemeen erkende
feestdagen geleverd.

9.7. Bij de klant zijnde een bedrijf wordt de bestelling geleverd tot aan
de receptie.

9.8. De klant is verplicht het product in ontvangst te nemen. Blijft de
klant hiermede in gebreke, dan komen de daardoor ontstane kosten
voor zijn rekening, zoals de kosten voor het nogmaals bezorgen van
het product. Het niet in ontvangst nemen van het geleverde product
komt voor risico van de klant. Door de beperkte houdbaarheid van
een product is het mogelijk dat een product niet nogmaals bezorgd
kan worden. In een dergelijk geval blijft de overeengekomen
vergoeding verschuldigd.

9.9. De bestelling kan niet naar een postbus gestuurd worden.

9.10. Indien de klant wenst dat de bestelling met spoed geleverd
wordt, dan dient de klant contact op te nemen met de klantenservice
van Taartenwinkel.nl. Voor het met spoed leveren van een bestelling
kunnen extra kosten in rekening worden gebracht. Deze kosten
worden vooraf aan de klant kenbaar gemaakt.

9.11. Bij aflevering wordt om de handtekening gevraagd van de
persoon die de bestelling in ontvangst heeft genomen.

Artikel 10. Annulering

10.1. De klant kan de bestelling tot 16:30 uur voor de dag dat de
bestelling geleverd wordt kosteloos annuleren, tenzij: a. het
factuurbedrag van de bestelling hoger is dan € 100,- inclusief btw; b.
de bestelling voor maandag op zondag is geplaatst.

10.2. Annulering dient via de e-mail te geschieden.

Artikel 11. Personaliseren van het product

11.1. Taartenwinkel.nl is niet verantwoordelijk voor het door de klant
verkeerd opgeven van teksten, afbeeldingen, foto’s of logo’s die op
bestelde producten gedrukt/afgebeeld dienen te worden. De klant
dient zelf te controleren of deze teksten, afbeeldingen, foto’s of logo’s
correct zijn.

11.2. Het is de klant niet toegestaan Taartenwinkel.nl een opdracht te
geven tot het vervaardigen van producten die inbreuk maken op
rechten van derden, zoals, maar zeker niet beperkt tot, de
merkrechten, auteursrechten of andere intellectuele
eigendomsrechten van derden. Indien Taartenwinkel.nl constateert of
een vermoeden heeft dat de door de klant geplaatste bestelling in
strijd is met deze rechten van derden, dan heeft Taartenwinkel.nl het
recht de bestelling te annuleren.

11.3. Het resultaat van het gepersonaliseerde product is o.a.
afhankelijk van de kwaliteit van het door de klant aangeleverde
bestand. Kleurafwijkingen en/of een onscherpe afbeelding geven de
klant niet het recht om de overeenkomst te ontbinden of op enige
vorm van compensatie. Taartenwinkel.nl tracht de afbeelding op het
product zoveel mogelijk overeen te laten komen met het door de klant
aangeleverde bestand, maar geeft daaromtrent geen enkele garantie.

11.4. De afbeelding op een taart kan maximaal van A4 formaat zijn,
tenzij met de klant anders is overeengekomen.

Artikel 12. Herroepingsrecht voor consumenten

12.1. De klant zijnde een consument heeft het recht gedurende 7
werkdagen na ontvangst van het product de overeenkomst zonder
opgave van redenen te ontbinden en het geleverde product te
retourneren, mits ongebruikt, onveranderd en voorzien van zijn
originele labels, verpakkingen, verzegeling, documentatie, etc. Via de
e-mail voor de levering of schriftelijk bij de aflevering van de bestelde
producten wordt de klant gewezen op dit herroepingsrecht.

12.2. Artikel 11.1 is niet van toepassing indien het product: a. naar de
specificaties van de klant is vervaardigd; b. het product snel kan
bederven of verouderen, zoals een geleverde taart of geleverd gebak.

12.3. De klant dient de producten die hij retourneert terug te sturen
naar het volgende adres: Taartenwinkel.nl B.V. Govert Flinckstraat
396 A 1074 CJ Amsterdam

12.4. Indien de klant de overeenkomst overeenkomstig dit artikel
ontbindt, dan zijn de verzendkosten in verband met het retourneren
van het product voor rekening van de klant.

12.5. Taartenwinkel.nl zal bij een ontbinding zoals omschreven in dit
artikel binnen 30 dagen na ontvangst van het geretourneerde product
reeds betaalde gelden restitueren.

12.6. De klant zijnde een bedrijf kan geen beroep doen op het
herroepingsrecht zoals omschreven in dit artikel.

Artikel 13. Klachten

13.1. Zichtbare gebreken aan geleverde producten dienen direct na
de levering aan Taartenwinkel.nl gemeld te worden. Indien de klant
het pakket met daarin het product accepteert terwijl het pakket of
product beschadigd is of een gebrek vertoont of indien de klant de
beschadiging of het gebrek niet tijdig bij Taartenwinkel.nl meldt, dan is
Taartenwinkel.nl niet aansprakelijk voor die beschadiging of het
gebrek.

13.2. Klachten worden door Taartenwinkel.nl binnen 30 dagen
afgehandeld. Indien afhandeling van een klacht binnen de termijn van
30 dagen onverhoopt niet mogelijk is, zal de klant op de hoogte
worden gesteld van de vertragingsduur.

13.3. Door Taartenwinkel.nl als ondeugdelijk erkende producten
zullen door haar hetzij worden vervangen, hetzij in het aankoopbedrag
worden gecrediteerd. De kosten welke gepaard gaan met het
vervangen van ondeugdelijke producten zijn voor rekening van
Taartenwinkel.nl.

13.4. Beperkt houdbare producten, versproducten of producten die
om een andere reden niet meer door ons herverkocht kunnen worden,
kunt u niet ruilen of retourneren. Bent u niet tevreden over de kwaliteit,
neemt u dan contact op met onze klantenservice.

Artikel 14. Klantenservice

14.1. Vragen over de bestelling of klachten kan de klant melden bij:
Taartenwinkel.nl B.V.
Ceylonlaan 9
3526AC Utrecht
Tel: 020-5210170
E-mail: [email protected]

Artikel 15. Aansprakelijkheid en verjaring

15.1. Taartenwinkel.nl kan niet gehouden worden tot het vergoeden
van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van: a. een
gebeurtenis die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar
doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in
artikel 16 van deze algemene voorwaarden; b. enige daad of
nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere
personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.

15.2. Taartenwinkel.nl is niet aansprakelijk voor eventuele schade
veroorzaakt door al dan niet tijdelijke onbeschikbaarheid van de
bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van haar website
wegens onderhoud of anderszins.

15.3. De kleuren die te zien zijn op het beeldscherm van de klant
kunnen afwijken van de kleuren die het product werkelijk heeft.
Taartenwinkel.nl is niet aansprakelijk voor dergelijke kleurafwijkingen.

15.4. Een geleverde taart en/of geleverd gebak is beperkt houdbaar.
Taartenwinkel.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien een
geleverde taart en/of geleverd gebak wordt geconsumeerd na de
gangbare houdbaarheidsperiode.

15.5. De klant is er zelf verantwoordelijk voor om na te gaan of het
geleverde product ingrediënten bevat waarvoor de klant allergisch is
of waarvan de klant ziek kan worden.

15.6. Taartenwinkel.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke
aard dan ook, doordat Taartenwinkel.nl is uitgegaan van door de klant
verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, zoals een verkeerd
opgegeven bezorgadres.

15.7. Indien Taartenwinkel.nl aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei
schade, dan is de aansprakelijkheid van Taartenwinkel.nl beperkt tot
het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst
waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

15.8. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de klant uit
welke hoofde ook jegens Taartenwinkel.nl vervallen in ieder geval na
het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit
voordoet dat de klant deze rechten en/of bevoegdheden jegens
Taartenwinkel.nl kan aanwenden, met dien verstande dat voor de
klant zijnde een consument een verjaringstermijn van 2 jaar geldt.

Artikel 16. Overmacht

16.1. In geval van overmacht is Taartenwinkel.nl niet gehouden tot
vergoeding van de daardoor bij de klant ontstane schade, tenzij
Taartenwinkel.nl als gevolg van de overmachtssituatie een voordeel
heeft gehad dat zij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad.

16.2. Van overmacht aan de zijde van Taartenwinkel.nl is o.a. sprake
indien Taartenwinkel.nl verhinderd wordt haar verplichtingen uit de
overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten
gevolge van: oorlog, oorlogsgevaar, oproer, revolutie, molest, brand,
waterschade, overstroming, overheidsmaatregelen, in- en
uitvoerbelemmeringen, defecten aan materialen, nietbeschikbaarheid van materialen, werkstaking, blokkades,
bedrijfsbezetting, onvervangbare werknemers, transportmoeilijkheden
als gevolg van weersomstandigheden en verkeersstoring, alles zowel
in het bedrijf van Taartenwinkel.nl als in het bedrijf van derden die bij
de overeenkomst zijn betrokken.

16.3. Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van
toeleveranciers van Taartenwinkel.nl ten gevolge waarvan
Taartenwinkel.nl haar verplichtingen niet of niet tijdig of niet volledig
kan nakomen.

Artikel 17. Intellectuele eigendomsrechten

17.1. De klant dient alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten
op de door Taartenwinkel.nl geleverde producten geheel en
onvoorwaardelijk te respecteren.

17.2. Zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming
van Taartenwinkel.nl mag de klant geen informatie, teksten, logo’s,
merken, handelsnamen en afbeeldingen die hij via de website heeft
verkregen, kopiëren, doorsturen, verspreiden, reproduceren of
publiceren.

Artikel 18. Geheimhouding

18.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle
vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst
van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als
vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit
voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke
informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel
waarvoor deze verstrekt is.

18.2. Taartenwinkel.nl verwerkt persoonsgegevens in
overeenstemming met de relevante wet- en regelgeving (Wet
bescherming persoonsgegevens).

Artikel 19. Beveiliging en internet

19.1. Taartenwinkel.nl zal passende beveiligingsmaatregelen nemen
om de website te beschermen tegen de risico's van onbevoegde
toegang tot of wijziging, vernietiging of verlies van de door de klant via
de website ingevoerde gegevens, maar Taartenwinkel.nl kan ter zake
geen garantie geven.

Artikel 20. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

20.1. Op elke overeenkomst tussen Taartenwinkel.nl en de klant is
Nederlands recht van toepassing.

20.2. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en
Taartenwinkel.nl worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het
arrondissement waar Taartenwinkel.nl gevestigd is. De klant zijnde
een consument heeft 1 maand de tijd nadat Taartenwinkel.nl zich
schriftelijk jegens de klant op dit beding heeft beroepen, om voor
beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter
te kiezen